شرایط عضویت در انجمن

 


 

شرایط عضویت و تعلیق از عضویت مطابق با ماده 5 و 6 اساسنامه انجمن به شرح زیر است:

 

ماده 5 – شرایط عضویت:
 

كلیه كارگران واجد شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:
 

تابعیت ایران
 

 شاغل در حرفه راهنمایی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارك شناسایی معتبر شامل فیش حقوقی، تأییده از حراست ادارات میراث فرهنگی، تأییده از سازمان، دفتر یا آژانس های شاغل در آن
 

نداشتن محكومیت كیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
 

قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی اركان انجمن.
 

پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

 

تبصره 1- كلیه واجدان شرایط میتوانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچ كس را نمیتوان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

 

تبصره 2- شكایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل  عدم احراز شرایط عضویت توسط هیئت مدیره و یا تعلیق عضویت اعضا توسط بازرس/ بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

 

تبصره 3 – در صورتی كه هر یك از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.


 

ماده 6 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

 

عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی).
 

عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریك از اركان انجمن صنفی (با اعلام هیئت مدیره انجمن).
 

از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.
 

آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی كشور.

 

تبصره : در موارد بندهای 1 و 2، عضویت شخص مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درآید و تا رفع تعلیق، درمجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.
 

hits1594بازدید


سفره خانه سنتی عباسی کاشان