شرایط عضویت در انجمن

 


 

شرایط عضویت و تعلیق از عضویت مطابق با ماده 5،6 و 7 اساسنامه انجمن به شرح زیر است:

 

ماده 5 – شرایط عضویت:
 

كلیه كارگران واجد شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:
 

تابعیت ایران
 

ارائه مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه های گردشگری، دارا بودن کارت ایران گردی یا بلد محلی و تائیدیه هیئت مدیره انجمن صنفی. (اعضا تا 3 سال فرصت دارند جهت اخذ کارت ایرانگردی اقدام نمایند.)
 

نداشتن محكومیت كیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
 

قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی اركان انجمن.
 

پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

  اعضای انجمن صنفی حق عضویت در انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری شهرستان های دیگر را نخواهند داشت.

  اقامت در حوزه فعالیت انجمن صنفی

 

تبصره 1- كلیه واجدان شرایط میتوانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچ كس را نمیتوان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

 

تبصره 2- شكایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل  عدم احراز شرایط عضویت توسط هیئت مدیره و یا تعلیق عضویت اعضا توسط بازرس/ بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

 

تبصره 3 – در صورتی كه هر یك از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد؛ از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود، لیكن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.


 

ماده 6 - موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

 

عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده 9 این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی).
 

عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریك از اركان انجمن صنفی (با اعلام هیئت مدیره انجمن).
 

از دست دادن شرایط مندرج در ماده 5 این اساسنامه.
 

آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی كشور.

  سرپوشی یا چشم پوشی از مصوبات خیئت مدیره ( هیئت مدیره موظف است تا گزارش تخلف عضو خاطی را در اولین مجمع عمومی اعلام نماید.)

تبصره : در موارد بندهای 1،2 و5 ، عضویت شخص مورد نظر تا تشكیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درآید و تا رفع تعلیق، درمجمع عمومی حق رای نخواهد داشت.
 

ماده 7 - منابع مالی انجمن:

 

الف: ورودیه برای هر عضو که فقط برای یک بار دریافت می گردد و مبلغ آن توسط مجمع عادی معین می گردد ( پنجاه هزار تومان)

 

ب: حق عضویت ماهیانه / سالانه که مبلغ آن توسط مجمع عمومی عادی معین می گردد.(پتج هزار تومان)

 

ج: کمک های مالی دواطلبانه اعضا در حد توانایی به اختیار کمک دهنده.

 

hits2037بازدید


سفره خانه سنتی عباسی کاشان